قوانین و مقررات

ماده اول - خدمات نت طبیب:

ماده دوم - قوانین عضویت در نت طبیب:

ماده سوم - قوانین نوبت دهی، پرداخت و استرداد:

ماده چهارم - دیگر ضوابط نت طبیب: