کلوفازیمین (Clofazimine)

کلوفازیمین چشمی چیست؟ کلوفازیمین یک داروی ضد قارچ است که به صورت قطره چشمی برای درمان عفونت‌های قارچی چشم به کار می‌رود. این دارو به عنوان یک آنتی‌فانگال با طیف وسیع اثر می‌کند و در موار...

کلیندامایسین (Clindamycin)

کلیندامایسین چشمی چیست؟ کلیندامایسین یک داروی ضد باکتری است که برای درمان عفونت‌های چشمی باکتریایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این دارو به عنوان یک مضاد میکروب با طیف وسیع اثر می‌کند و ب...

کلاریترومایسین (Clarithromycin)

کلاریترومایسین چشمی چیست؟ کلاریترومایسین چشمی یک داروی آنتی‌بیوتیک است که برای درمان عفونت‌های چشمی باکتریایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این دارو به عنوان یک مضاد میکروب با طیف وسیع ا...

سیپروفلوکساسین (Ciprofloxacin)

سیپروفلوکساسین چشمی چیست؟ سیپروفلوکساسین چشمی یک داروی آنتی‌بیوتیک است که به منظور درمان عفونت‌های باکتریایی چشمی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این دارو به عنوان یک فلوروکینولون اثر می‌...

کلرتتراسیکلین (Chlortetracycline)

کلرتتراسیکلین چشمی چیست؟ کلرتتراسیکلین چشمی یک داروی آنتی‌بیوتیک است که به منظور درمان عفونت‌های چشمی باکتریایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این دارو به عنوان یک تتراسایکلین اثر می‌کند...

کلرامفنیکل چشمی (Chloramphenicol Ophthalmic)

کلرامفنیکل چشمی چیست؟ کلرامفنیکل چشمی یک داروی ضد باکتری است که برای درمان عفونت‌های چشمی باکتریایی به کار می‌رود. این دارو به عنوان یک آنتی‌بیوتیک محلی درمانی مؤثر است. موارد مصرف ک...

سفوروکسیم (Cefuroxime)

سفوروکسیم چیست؟ سفوروکسیم یک آنتی‌بیوتیک از گروه سفالوسپورین‌ها است که برای درمان عفونت‌های باکتریایی در انسان‌ها استفاده می‌شود. این دارو به عنوان یک آنتی‌بیوتیک بتالاکتامی شناخته...

سفتریاکسون (Ceftriaxone)

سفتریاکسون چیست؟ سفتریاکسون یک آنتی‌بیوتیک از گروه سفالوسپورین‌ها است که برای درمان عفونت‌های باکتریایی در انسان‌ها استفاده می‌شود. این دارو به عنوان یک آنتی‌بیوتیک بتالاکتامی شناخ...

سفتی زوکسیم (Ceftizoxime)

سفتی زوکسیم چیست؟ سفتی زوکسیم یک داروی آنتی‌بیوتیک از گروه سفتالوپریدها است. این دارو برای درمان عفونت‌های باکتریایی در انسان‌ها استفاده می‌شود. داروهای سفتالوپریدها به عنوان آنتی‌ب...

سفتی بوتن (Ceftibuten)

سفتی بوتن چیست؟ سفتی بوتن یک داروی مرکب است که از ترکیب یک آنتی‌بیوتیک (سفتازیدیم) و یک آنتی‌باکتریال (بتالاکتاماز) بهره می‌برد. این ترکیب دارویی برای درمان عفونت‌های باکتریایی در انسان...