لیست بیمارستان های شیراز (آدرس و تلفن)

لیست بیمارستان های شیراز (آدرس و تلفن)

بیمارستان های شیراز

آدرس بیمارستان نمازی شیراز:

شیراز – میدان نمازی – بیمارستان نمازی

تلفن بیمارستان نمازی شیراز:

07۱-۳۶۴۷۴۳۳۱

آدرس بیمارستان شهید رجایی شیراز:

شیراز – بلوار شهید چمران – جنب بیمارستان چمران – بیمارستان شهید رجایی

تلفن بیمارستان شهید رجایی شیراز:

07۱-۳۶۳۶۴۰۰۱

آدرس بیمارستان شهید فقیهی شیراز:

شیراز – خیابان زند – روبروی خیابان صورتگر – بیمارستان شهید فقیهی

تلفن بیمارستان شهید فقیهی شیراز:

07۱-۳۲۳۵۱۰۹۰

آدرس بیمارستان شهید چمران شیراز:

شیراز – بلوار شهید چمران – بیمارستان شهید چمران

تلفن بیمارستان شهید چمران شیراز:

07۱-۳۶۲۴۰۱۰۱

آدرس بیمارستان خلیلی شیراز:

شیراز – خیابان خلیلی – بیمارستان خلیلی

تلفن بیمارستان خلیلی شیراز:

07۱-۳۶۲۶۷۳۶۳

آدرس بیمارستان حافظ شیراز:

شیراز – ابتدای بلوار چمران – بیمارستان حافظ

تلفن بیمارستان حافظ شیراز:

07۱-۳۶۲۷۱۵۳۱۳

آدرس بیمارستان حضرت علی اصغر شیراز:

شیراز – خیابان مشکین فام – بیمارستان حضرت علی اصغر

تلفن بیمارستان حضرت علی اصغر شیراز:

07۱-۳۲۲۸۸۶۰۲

آدرس بیمارستان قطب الدین شیراز:

شیراز – خیابان فخرآباد – بیمارستان قطب الدین

تلفن بیمارستان قطب الدین شیراز:

07۱-۳۸۲۱۹۶۴۱

آدرس بیمارستان ابن سینا شیراز:

شیراز – خیابان قرآن – بیمارستان ابن سینا

تلفن بیمارستان ابن سینا شیراز:

07۱-۳۲۲۸۹۶۰۱

آدرس بیمارستان شهید دستغیب شیراز:

شیراز – خیابان حافظ – جنب باغ ملی – بیمارستان شهید دستغیب

تلفن بیمارستان شهید دستغیب شیراز:

07۱-۳۲۲۸۸۰۶۴

آدرس بیمارستان مرکز قلب حضرت فاطمه (س) و کودکان شهید حجازی شیراز:

شیراز – بلوار سیبویه – سه راه آستانه – بیمارستان مرکز قلب حضرت فاطمه (س) و کودکان شهید حجازی

تلفن بیمارستان مرکز قلب حضرت فاطمه (س) و کودکان شهید حجازی شیراز:

07۱-۳۷۳۹۸۸۱۱

آدرس بیمارستان زایشگاه شوشتری شیراز:

شیراز – خیابان انقلاب (نادر) – حد فاصل چهار راه گمرک و اصلاح نژاد – بیمارستان زایشگاه شوشتری

تلفن بیمارستان زایشگاه شوشتری شیراز:

07۱-۳۲۳۲۴۸۰۵

آدرس بیمارستان اعصاب و روان شیراز:

شیراز – ۱۶ کیلومتری جاده شیراز – مرودشت – بیمارستان اعصاب و روان

تلفن بیمارستان اعصاب و روان شیراز:

07۱-۳۲۲۲۹۵۰۱

آدرس بیمارستان شهید دکتر بهشتی شیراز:

شیراز – فلکه ولیعصر – بیمارستان شهید دکتر بهشتی

تلفن بیمارستان شهید دکتر بهشتی شیراز:

07۱-۳۲۲۴۹۲۰۱

آدرس بیمارستان مسلمین شیراز:

شیراز – خیابان خیام – بیمارستان مسلمین

تلفن بیمارستان مسلمین شیراز:

07۱-32135000

آدرس بیمارستان ۵۷۶ ارتش شیراز:

شیراز – چهارراه باغ تخت – بیمارستان ۵۷۶ ارتش

تلفن بیمارستان ۵۷۶ ارتش شیراز:

07۱-۳۲۲۲۷۴۱۸

آدرس بیمارستان روانپزشکی جنت شیراز:

شیراز – بلوار امیرکبیر – بیمارستان روانپزشکی جنت

تلفن بیمارستان روانپزشکی جنت شیراز:

07۱-۳۸۲۲۶۳۶۲

آدرس بیمارستان ایران شیراز:

شیراز – خیابان زند – بیمارستان ایران

تلفن بیمارستان ایران شیراز:

07۱-۳۲۳۳۲۳۷۰

آدرس بیمارستان شهید مظفری شیراز:

شیراز – بلوار عدالت – زندان عادل آباد – بیمارستان شهید مظفری

تلفن بیمارستان شهید مظفری شیراز:

07۱-۳۸۲۴۷۵۳۳

آدرس بیمارستان دکتر میر شیراز:

شیراز – خیابان عفیف آباد – بیمارستان دکتر میر

تلفن بیمارستان دکتر میر شیراز:

07۱-۳۶۲۶۰۰۹۹

آدرس بیمارستان پارس شیراز:

شیراز – خیابان قصردشت – سه راه برق – بیمارستان پارس

تلفن بیمارستان پارس شیراز:

07۱-۳۲۳۳۶۰۰۶

آدرس بیمارستان شهر شیراز:

شیراز – خیابان مشیر فاطمی – بیمارستان شهر

تلفن بیمارستان شهر شیراز:

07۱-۳۲۳۳۷۹۰۵

آدرس بیمارستان دکتر میرحسینی شیراز:

شیراز – بلوار هجرت – بیمارستان دکتر میرحسینی

تلفن بیمارستان دکتر میرحسینی شیراز:

07۱-۳۲۲۸۴۴۳۳

آدرس بیمارستان علوی شیراز:

شیراز – خیابان تختی – بیمارستان علوی

تلفن بیمارستان علوی شیراز:

07۱-۳۲۲۴۷۳۶۰

آدرس بیمارستان کسری شیراز:

شیراز – خیابان ۳۰ متری سینما سعدی – بیمارستان کسری

تلفن بیمارستان کسری شیراز:

07۱-۳۲۳۳۹۹۶۶

آدرس بیمارستان کوثر شیراز:

شیراز – خیابان قصردشت – حدفاصل بلوار شاهد و پل معالی آباد – بیمارستان کوثر

تلفن بیمارستان کوثر شیراز:

07۱-۳۶۲۳۱۵۱۵

آدرس بیمارستان فرهمندفر شیراز:

شیراز – خیابان قصردشت – سه راه خلدبرین – بیمارستان فرهمندفر

تلفن بیمارستان فرهمندفر شیراز:

07۱-۳۶۲۶۴۷۴۸

آدرس بیمارستان شفا شیراز:

شیراز – خیابان ۲۰ متری سینماسعدی – نبش خیابان اردیبهشت – بیمارستان شفا

تلفن بیمارستان شفا شیراز:

07۱-۳۲۳۳۹۰۱۵

آدرس بیمارستان مشیر شیراز:

شیراز – فلکه گاز – بیمارستان مشیر

تلفن بیمارستان مشیر شیراز:

07۱-۳۲۲۹۷۴۹۵

آدرس بیمارستان اردیبهشت شیراز:

شیراز – بلوار چمران – بیمارستان اردیبهشت

تلفن بیمارستان اردیبهشت شیراز:

07۱-۳۶۲۸۴۸۲۱

آدرس بیمارستان دنا شیراز:

شیراز – بلوار مطهری – خیابان رادفر – بیمارستان دنا

تلفن بیمارستان دنا شیراز:

07۱-۳۶۲۸۰۴۱۱

آدرس بیمارستان مرکزی شیراز:

شیراز – بلوار چمران – بیمارستان مرکزی

تلفن بیمارستان مرکزی شیراز:

07۱-۳۶۲۸۴۴۱۱

آدرس بیمارستان خدادوست شیراز:

شیراز – بلوار مطهری – نبش تقاطع ستارخان – بیمارستان خدادوست

تلفن بیمارستان خدادوست شیراز:

07۱-۳۶۲۷۷۵۹۳

آدرس بیمارستان مادر و کودک غدیر شیراز:

شیراز – دروازه قرآن – بیمارستان مادر و کودک غدیر

تلفن بیمارستان مادر و کودک غدیر شیراز:

07۱-۳۲۲۹۵۶۳۱

آدرس بیمارستان انکولوژی امیر شیراز:

شیراز – خیابان فرهنگ شهر – روبروی استخر کوثر – بیمارستان انکولوژی امیر

تلفن بیمارستان انکولوژی امیر شیراز:

07۱-۳۶۳۲۳۵۳۳

آدرس بیمارستان بعثت شیراز:

شیراز – میدان احسان – بیمارستان بعثت

تلفن بیمارستان بعثت شیراز:

07۱-۳۶۳۵۹۳۷۹

آدرس بیمارستان دوران شیراز:

شیراز – بلوار مدرس – روبروی خیابان برجیستون – بیمارستان دوران

تلفن بیمارستان دوران شیراز:

07۱-۳۷۲۰۲۱۴۶

آدرس بیمارستان محرری شیراز:

شیراز – بعد از پلیس راه شیراز-اصفهان – جنب دانشکده کشاورزی – بیمارستان محرری

تلفن بیمارستان محرری شیراز:

07۱-۳۶۲۷۷۵۰۳

آدرس بیمارستان نادر کاظمی شیراز:

شیراز – فلکه ولیعصر – بیمارستان نادر کاظمی

تلفن بیمارستان نادر کاظمی شیراز:

07۱-۳۷۲۶۱۱۹۱

آدرس بیمارستان پیوند اعضا ابوعلی سینا شیراز:

شیراز – شهر صدرا – جاده فاز۲ به سمت دوکوهک – روبروی باغشهر پردیس – بیمارستان پیوند اعضا ابوعلی سینا

تلفن بیمارستان پیوند اعضا ابوعلی سینا شیراز:

07۱-۳۶۴۰۷۰۶۱